ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το Ace Tennis Club σέβεται τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας μας. Στο κείμενο που ακολουθεί εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε.
Σας προτρέπουμε να μελετήσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν (εφεξής: «Δήλωση») ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε αποκλειστικά από εσάς:
Γενικά:
Στα πλαίσια της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το Ace Tennis Club, δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον προσήκοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (εφεξής “προσωπικά δεδομένα”) που συλλέγονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο, απευθείας από εσάς κατά την εγγραφή σας ως μέλος και την συμμετοχή σε παρεχόμενες δραστηριότητες/υπηρεσίες κατά τον ακόλουθο τρόπο:
• Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής σας ως συνδρομητή στο Ενημερωτικό Δελτίο μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:
Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
• Στο πλαίσιο της διαδικασίας συμπλήρωσης από εσάς της ειδικής φόρμας εγγραφής μέλους, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:
Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Διεύθυνση, Αριθμός Τηλεφώνου, Έτος Γέννησης καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα)
Μπορεί επίσης να συλλέξουμε στοιχεία αναφορικά με το αγωνιστικό επίπεδο σας, έτσι ώστε να γίνονται πιο πετυχημένα «ματσαρίσματα» με αντιπάλους.
Φωτογραφίες και/ή βίντεο από αθλητικές και άλλες δραστηριότητες θα συλλεγούν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα παράσχετε την συγκατάθεσή σας.
Τυχόν δεδομένα υγείας που μας κοινοποιήσετε και που σχετίζονται με την παράταση του membership θα συλλεγούν αποκλειστικά με την συγκατάθεση σας.
• Στο πλαίσιο της διαδικασίας συμπλήρωσης από εσάς της ειδικής φόρμας συμμετοχής σε παρεχόμενες λοιπές δραστηριότητες/υπηρεσίες, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:
Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Αριθμός Τηλεφώνου

Ειδικότερα:
Α. Συλλογή και σκοποί χρήσης των προσωπικών δεδομένων
Η λήψη των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά εφόσον εσείς επιλέξετε αυτοβούλως να τα παρέχετε. Σκοποί της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, είναι η εγγραφή σας ως μέλος και η ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες του Club και η αποστολή σχετικού Newsletter ή άλλου ενημερωτικού υλικού.
Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, βάσει του νόμου (άρθρο 6.1(α), άρθρο 6.1(β) και 6.1(στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και, εφόσον απαιτηθεί του Άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση.

Β. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της υπόλοιπης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε τα εξής δικαιώματα αναλυτικά:
• Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
• Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
• Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
• Δικαίωμά για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον.

Γ. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
Το Ace Tennis Club δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτός γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.

Δ. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων
Το Ace Tennis Club εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια ή κακή χρήση. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.
Το Ace Tennis Club καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί νομίμως η διαγραφή τους.

Ε. Άσκηση των Δικαιωμάτων σας
Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε εν όλω ή εν μέρει τα απορρέοντα από την υφιστάμενη νομοθεσία δικαιώματά σας, κατά τα ανωτέρω, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας με την επισήμανση «PRIVACY» στον Υπεύθυνο της Εταιρείας (e-mail: info@acetennisclub.gr Τηλ: 210 6666725)
Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα ή έννομη υποχρέωση μας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα ν’ απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (www.dpa.gr). Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: +302106475600,Φαξ:+302106475628, E-mail: contact@dpa.gr

ΣΤ – Επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων
Η Εταιρεία μας δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Εταιρείας μας με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

Τελευταία ενημέρωση 1/4/2021

top